T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], 08.02.2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ’a istinaden 25 Temmuz 2009 tarihli ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. TR82 Düzey 2 Bölgesi'ni (Kastamonu, Çankırı, Sinop illeri) kapsayan Ajansın merkezi Kastamonu’dadır.

Ajansın temel amacı, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır.

Ajansın organizasyon yapısı; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü