Genel Bilgiler

Türkiye Bilimler Akademisi, Eylül 1993'te yürürlüğe giren 497 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu. Kurucu üyelerin başbakan tarafından atanması, ilk genel kurulun oluşturulması, Başkan ve Akademi Konseyi'nin seçilmesi, Başkanın atanması sonuçlandırıldıktan sonra Akademi, 7 Ocak 1994'te çalışmalarına başladı.TÜBA yasası gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanına bağlı, tüzel kişiliği olan, bilimsel, idari, mali özerkliğe sahip bir kurumdur.

TÜBA'nın Kuruluş Amacı;

(497 Sayılı K.H.K. madde:1)

Türkiye'de tüm bilim alanlarında;

  • Araştırmaları, bilimci kişiliğini, araştırıcılığı özendirmek,
  • Bu alanlarda emeği geçenleri onurlandırmak,
  • Gençleri, bilim ve araştırma alanına yöneltmek,
  • Türkiye'deki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve korunmasına çalışmak,
  • Bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkartılmasına yardım etmek.

TÜBA'nın Görevleri

(497 Sayılı K.H.K. m:2)

  • Bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ve danışmanlık yapmak,
  • Toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlamak,
  • Hükümete, Türk bilimcileri ve araştırmacılarının toplumsal statüleri, yaşam düzeyleri, gelirleri ve bu tür faaliyetlerin gereği olan özel kolaylık ve ayrıcalıklara ilişkin mevzuat değişiklikleri önermek,
  • Bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlamak ve bilim adamlığını özendirmek için ödüller vermek,
  • Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi ve görevlerin yerine getirilebilmesi için her türlü faaliyette bulunmak.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü