• İşbirliği
  • Kapasiteler
  • Kişiyi Destekleme
  • Fikirler
  • Euratom
  • JRC

 


 

Uluslararası B&T Politikaları

Globalleşme, Bilim ve Teknoloji alanında dış kaynaklara, uluslararası işbirliğine ve ağ oluşturmaya bağımlılığı arttırmaktadır. Bu süreçte maksimum düzeyde faydayı, en verimli şekilde, ulusal, uluslararası ya da dünya çapında her coğrafi platformda üretilen teknolojiye ulaşabilen, üretim modellerine adapte edebilen ve kullanabilen ülkeler sağlayacaktır. Bu nedenle Ar&Ge faaliyetlerine uluslararası boyut kazandırılmasının altında; araştırma enstitüleri ve yenilik ağları arasındaki global işbirliğine ivme kazandırarak yeni bilgi ve teknoloji üretimine dolayısıyla araştırma ve yenilikçilik potansiyeline katkı sağlanması, Ar&Ge faaliyetleri alanında Avrupa’nın cazip hale getirilmesi ve yabancı sermayeyi çekmesi, AB’nin uluslararası işbirliği ile globalleşme sürecinin getirdiği problemlere çözüm üretmesi ve global arena’da güçlü bir aktör olarak yer alması gibi hedefler yatmaktadır. Uluslararası B&T platformunda önem arz eden konu globalleşme sürecinin getirdiği avantajları ve faydaları azaltmadan negatif etkilerini geri çevirmektir. Bu kapsamda Bilim ve Teknoloji Politikaları üreten enstitüler arasında uluslararası koordinasyonu güçlendirmek en etkili politikalardan biridir.

Yabanci bilgi ve B&T kaynaklarıdan, Ulusal B&T kapasitesinin ve kalitesinin artırılması yönünde uluslararası B&T ortaklıkları oluşturulması, yeni pazarlara erişilmesi ve ulusal yenilik sistemlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması, tek başına ülkelerin çözüm ürtemeyeceği global problemlere uluslararası platformlarda çözüm üretilmesi gibi hedefler doğrultusunda uluslararası alanda B&T konularında etkili girişimlerde ve ortak çalışmalarda bulunulması gerekmektedir.

Avrupa Araştırma Alanı

Uzun dönemli ve geniş çaplı proje odaklı, uluslarötesi araştırma yaklaşımlarına dayanan Avrupa Araştırma Alanı (European Reserch Area-ERA) 2000 yılında AB tarafından kavramlaştırılmıştır. AB, ERA sayesinde Avrupa’da dağınık olarak bulunan araştırmacı, araştırmalara ayrılan fonlar ve araştırma altyapısı gibi araştırma kaynaklarını bir arada toplamayı amaçlamaktadır. ERA, AB’nin “Gümrük Birliği” ile bir ortak pazar yaratmış olması ve “Euro Bölgesi” olarak tek bir para birimine geçilmesi gibi bir ölçek ekonomilerinden faydalanma yolu olarak tasarlanmıştır. Araştırmacıların, teknolojinin ve bilginin serbestçe dolaşabileceği bir “iç pazar” oluşturulmasının amaçlandığı ERA Projesi’nin gerçekleştirilmesi ve başarıya ulaşması Topluluk ve Ulusal Araştırma Politikalarına ve de bu politikalar arasında uyumun sağlanmasına bağlıdır.

Çerçeve Programları Politika Araçları

AB üye ülkeleri araştırma ve teknolojik yenilik alanlarında Avrupa çapında olduğu gibi dünya çapında birbirleri ve diğer ülkeler ile rekabet etmektedirler. Bu yüzden uluslarötesi B&T stratejilerinin ve ERA’nın ulus devletlerin ötesinde AB çapında yetkinliklere katkıda bulunması ve hareket alanını genişletmesi beklenmektedir. Ayrıca uluslarötesi platformda faaliyet gösteren birçok şirket devletleri ulusal politika amaçlarının ötesinde ekonomik amaçlara hizmet eder nitelikte politika üretmeye zorlamaktadır. Avrupa çapında ulusal ve bölgesel otoriteler tarafından güçlü bir şekilde oluşturulmuş araştırma ve yenilik politikaları kamu politikalarının yeniden güç kazanmasına yardımcı olabilir.

Uluslararsı işbirliği faaliyetleri Topluluk araçları ile gerçekleştirilmektedir. Uluslararası koordinasyonun sağlanmasına yönelik güdülen B&T işbirliği çerçevesinde bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve ortak aktiviteler geliştirmek gibi politika amaçları doğrultusunda geliştirilen en önemli ve en başarılı araçlar; 6. ÇP kapsamında geliştirilen ve 7. ÇP ile güçlendirilen ERA-NET ve ERA-NET PLus’lar, Madde 169 ve Madde 171 girişimleridir.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü