Bu birimin oluşturulma nedeni;

Öncelikle AB’ye katılım sürecine daha etkin katkı sağlamak ve AB ile ilgili konularda sivil toplum ile daha fazla işbirliği ve iletişim içinde olmanın gerekli olmasıdır.

Ayrıca günümüzde Avrupa Birliği ile diğer uluslararası kuruluşlardan ve Türkiye'deki kamu kuruluşlarından fon talep edebilmek için proje bazlı bir düşünceye ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu doğrultuda bölge kalkınması için hayati önem taşıdığına inandığımız proje mantığı ile düşünmenin geliştirilmesi ve takibinin sağlanması bizim için büyük önem taşımaktadır.

AB mali kaynaklarının Üniversitemiz, bölgedeki kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla Üniversitemizin, “AB Proje Birimi” ile daha etkin hale gelmesi ve bölgedeki diğer kurumlara önderlik etmesi hedeflenmektedir.

 


 

  • Kurumsal Kapasite Gelişimi
  • Kırsal Kalkınma
  • Bölgesel Kalkınma
  • Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği
  • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

 


 

Açık Teklif Çağrıları İçin İlgili Linkler

 


 

Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi

1. Proje Başvurulara İlişkin Genel Bilgi

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler "Hibe Programı" adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir. Hibe Programlarının şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru, başvuru ve değerlendirmenin koordinasyonu görevi Hazine Müsteşarlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) verilmiştir. Dolayısıyla, projelerin Avrupa Birliğinin merkezinin bulunduğu Brüksel'e iletilmesi veya herhangi bir AB ülkesinde bir Avrupa Birliği kuruluşuna iletilmesi gerekmemektedir.

Hibe Programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Biriminin teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları Hibe Programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri başvuru süresi içerisinde MFİB'ye sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde Hibe Programından faydalanma şansını kaybetmektedirler. Hibe Programları için proje başvuruları genel olarak Türkçe hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir.

Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı Hibe Programının bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarımızın belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere) MFİB tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği Genel Sekreterliği web sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği kamuoyunu bilgilendirme amacıyla söz konusu duyuruları yapmakta olup proje başvuruları kabul etmemektedir.

Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Koordinatörlüğü